Since Mar 7, 2023
9 Episodes

Category: Society & Culture

Forecast Downloads

*** / month
Login as an advertiser to view the stats.

Description

رادیو زی، فضاییه برای گفتن از تجربیات زیسته، از زبان زن‌ها. زن‌هایی که فارغ از محل زندگی و شغل و اسم و رسم، تجربیات ارزشمندی برای بازگویی دارن و تعریف شکست و رضایت از لحظه و موفقیت رو از نو بازنویسی کردن. کسایی مثل من و تو، ک...more

Latest 2 Episodes

view more

هشتم | از جستجوی علاقه واقعی تا «نه» گفتن به دکترا Sep 10, 2023

هفتم | از رنج بزرگ تا کار بزرگ: پیدا کردن امید زیر تاریکی آوار Jun 26, 2023

Advertise On This Podcast

Top 3 Countries

Iran

***

Germany

***

United States

***

Other

***

Login as an advertiser to view the stats.

Top 3 states in the USA

California

***

Virginia

***

New York

***

Other

***

Login as an advertiser to view the stats.